ผลของรูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ดาวรุ่ง ฆารโสภณ -

คำสำคัญ:

รูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2565 รวม 12 เดือน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนและ ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 70 คน เก็บข้อมูลจาก ฐานข้อมูล data base HosXp รพ.ยางตลาด ข้อมูลรายงานสอบสวนโรค (Novel corona1, 2 และ 3) และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และDependent t – test

        ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนและหลังการดำเนินงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการดำเนินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยดีกว่า  และ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564 พบว่า มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน 13,997 คน ผู้ป่วยยืนยัน 1,214 ราย เสียชีวิต 8 ราย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30