การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • สายฝน มุสิกาสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส ์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

การตายของหัวกระดูกข้อสะโพก, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่มีภาวะช็อค
     ผลการศึกษา : กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 57 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ด้วยอาการปวดบริเวณสะโพกขวา 1 เดือน แพทย์วินิจฉัยว่ามีการตายของหัวกระดูกสะโพกข้างขวา จึงนัดมาทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมข้างขวาโดยเปลี่ยนทั้งหัวสะโพกและเบ้าสะโพก ผู้ป่วยมีประวัติโรคประจาตัว คือ โรคหอบซื้อยาสเตียรอยด์มาทาน 12 ปี โรคตับแข็ง เบาหวานและความดันโลหิตสูงในระยะก่อนผ่าตัดผู้ป่วยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำเสี่ยงต่อการเสียเลือดง่าย ได้ปรึกษาอายุรแพทย์และวิสัญญีแพทย์ร่วมประเมินผู้ป่วย ได้รับการให้เกล็ดเลือดทดแทนจนเกล็ดเลือดอยู่ในระดับปกติผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อผ่าตัดอย่างปลอดภัย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างผ่าตัดพบว่ามีการเสียเลือดมากประมาณ 1,200 ซีซี ในระยะหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีภาวะช็อคจากการเสียเลือดมากร่วมกับมีภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน จึงใส่เครื่องช่วยหายใจชนิด Volume, s respirator นาน 48 ชั่วโมงจึงหย่าเครื่องช่วยหายใจและสามารถนาท่อหลอดลมคอออกได้ ผู้ป่วยได้รับการให้สารน้าทดแทน,เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดจนผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะช็อค ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากไตวาย ในระยะหลังผ่าตัดได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางบาดแผล ไม่พบภาระ
ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด ผู้ป่วยได้รับการวางแผนจาหน่ายเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเมอื่ กลบั ไปอยู่บ้านผู้ป่วยและญาติมีความพร้อมในการดูแลตนเอง จึงจาหน่ายกลับบ้านในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลนาน 11 วัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-25