การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานร่วมกับภาวะไตวายเฉียบพลัน : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • พัชรพร ทักษรานุพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

การพยาบาล, มารดาหลังคลอด, การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน, ภาวะไตวายเฉียบพลัน

บทคัดย่อ

     การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน นับเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดของภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด การติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ มักจะเป็นการติดเชื้อร่วมกันหลายชนิดหากมีความรุนแรงเกิดการติดเชอื้ ในกระแสเลือด เป็นสาเหตุสา คัญของการเสียชีวิตในมารดาหลังคลอดได้

     ผลการศึกษา กรณีศึกษามารดาหลังคลอดอายุ 29 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ด้วยอาการไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน น้ำคาวปลาสีแดงมีกลิ่นเหม็น 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่า มีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานหลังคลอดร่วมกับภาวะไตวายเฉียบพลัน มารดาหลังคลอดปฏิเสธโรคประจาตวั ให้การดูแลรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด บรรเทาความปวด ป้องกันแทรกซ้อนของไตวายเฉียบพลัน ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยขึ้น ปัสสาวะไม่ออก จึงใส่เครื่องช่วยหายใจชนิด Volume, s respirator นาน 24 ชั่วโมง จึงหย่าเครื่องช่วยหายใจ
และสามารถนำท่อหลอดลมคอออกได้ ผู้ป่วยได้รับการให้สารน้ำทดแทน ยาปฏิชีวนะจนผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะติดเชื้อ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเฉียบพลัน มารดาหลังคลอดอาการดีขึ้นตามลำดับ ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการปวดท้องน้อยลดลงผู้ป่วยได้รับการวางแผนจาหน่ายเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน มารดาหลังคลอดและญาติมีความพร้อมในการดูแลตนเอง จึงจำหน่ายกลับบ้านในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลนาน 8 วัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-25