ผลการใช้แผ่นแปะฝ่าเท้าน้ำมันหอมระเหยกลิ่นกานพลูเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องใน มารดาที่ได้รับยาระงับความรู้สึกใน Elective case ที่ห้องพักฟื้นโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แต่ง

  • นัยนา ประจวบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คำสำคัญ:

แผ่นแปะฝ่าเท้า, น้ำมันหอมระเหยกลิ่นกานพลู, มารดาหลังคลอด, การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แผ่นแปะฝ่าเท้าน้ำมันหอมระเหยกลิ่นกานพลูในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าที่ห้องพักฟื้นที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 71 คน เป็นกลุ่มควบคุม 38 คน และกลุ่มทดลอง 33 คน ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ห้องคลอดใน Elective case ก่อนผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้แบบทั่วร่างกายที่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผ่นแปะฝ่าเท้าน้ามันหอมระเหยกลิ่นกานพลู แบบประเมิน Pain Score แบบประเมิน Numeric scale และแบบประเมินความพึงพอใจของมารดาหลังผ่าคลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที

     ผลการศึกษา:พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวดของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้แผ่นแปะฝ่าเท้าน้ำมันหอมระเหยกลิ่นกานพลูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001) และพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการประเมินความปวดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-25