การศึกษาผลการระงับปวดในผู้ป่วยผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้องโดยการฉีดยาชาบริเวณผิวหนังก่อนการ ผ่าตัดเปรียบเทียบกับการฉีดยาชาบริเวณชั้นผนังหน้าท้องหลังผ่าตัด

ผู้แต่ง

  • เกียรติภูมิ สุทธิวงศ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง, การฉีดยาชา

บทคัดย่อ

     การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้องเป็นวิธีการผ่าตัดถุงน้ำดีตามมาตรฐานในปัจจุบัน และเป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากบาดแผลมีขนาดเล็ก เจ็บน้อย ลดระยะเวลาในการผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยที่ได้รับฉีดยาชาบริเวณผิวหนังก่อนการผ่าตัด กลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาชาบริเวณชั้นผนังหน้าท้องหลังผ่าตัด รวบรวมข้อมูลทั่วไป ผลระงับปวดชั่วโมงที่ 6 และ 12 ปริมาณของยาแก้ปวดที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ไคสแควร์ และทดสอบค่าที

     ผลการวิจัย: พบว่า ลักษณะของผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน ผลการระงับปวดกลุ่มที่ได้รับฉีดยาชาบริเวณผิวหนังก่อนการผ่าตัด มีผลในการระงับปวดหลังผ่าตัดได้ดีกว่า ใช้ยาระงับปวดน้อยกว่า และใช้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลสั้นกว่ากลุ่มที่ได้รับการฉีดยาชาบริเวณชั้นผนังหน้าท้องหลังผ่าตัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-25