ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ผู้แต่ง

  • ภาณุพงศ์ ฉัตรอารียกุล นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, กระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม จำนวน 107 คน ที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรคออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความปวด แบบสอบถามความสามารถในการทำกิจกรรมและคุณภาพชีวิต ภาพเอกซเรย์ของกระดูกสันหลัง โดยการรวบรวมข้อมูลจำนวนข้อกระดูกสันหลังที่มีพยาธิสภาพ และให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และถดถอยพหุคูณ

     ผลการศึกษำ: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.83) มีจำนวนข้อกระดูกสันหลังที่มีพยาธิสภาพมากกว่าหนึ่งระดับ (ร้อยละ 21.49) อายุเฉลี่ย 62.43 ปี (S.D.=9.91) คะแนนความปวดเฉลี่ย 4.18 (S.D.=1.97) และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทำกิจกรรม 53.04 (S.D.=15.21) คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตเท่ากับ 70.78 (S.D.= 19.85) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)ได้แก่ ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และจำนวนข้อกระดูกสันหลังที่มีพยาธิสภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-25