การดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564

ผู้แต่ง

  • สุวิศิษฎ์ ช่างทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

คำสำคัญ:

องค์การบริหารส่วนตำบล, การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

     การวิจัยการดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ใช้รูปแบบการวิจัยวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysisเนื้อหาที่ทำการวิเคราะห์คือเกณฑ์การดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเกณฑ์ 4 องค์ประกอบ 1)องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆในพื้นที่ 2)องค์ประกอบด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านการมีแผนงาน นโยบาย, ข้อกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ใช้ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ,การได้รับรองมาตรฐานการทำคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 3)องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม ,เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น ชุมชน ,การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีการสื่อสารภายในชุมชน4)ผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

     ผลการวิจัยพบว่า ในจานวนองค์การบริหารส่วนตำบล 43 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มีการดำเนินการผ่านเกณฑ์ 39 แห่ง เป็น อบต.ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม จำนวน 16,10,8 และ 5 แห่ง ตามลำดับ รายข้อที่ อบต.ทำได้มากที่สุด สามลำดับแรก คือ มีผู้รับผิดชอบหลักในงานสิ่งแวดล้อม ,อบต.มีแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 42 แห่ง ร้อยละ97.6 และ อบต.มีช่องทางสื่อสารงานสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 แห่ง ร้อยละ 93.0 รายข้อที่ อบต.ไม่ผ่านมากที่สุดสามลำดับแรกคือ ยังไม่มีการวัดความรอบรู้ในชุมชนจำนวน 36 แห่ง ร้อยละ 83.7,อบต.ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 34 แห่ง ร้อยละ 79.1 และ อบต.ไม่มีการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่น 9 แห่ง ร้อยละ 20.9

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26