การพยาบาลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูงชนิด Diabetic ketoacidosis

ผู้แต่ง

  • เสาวณีย์ พรประภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโคกสำโรง

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูงชนิด Diabetic ketoacidosis
     ผลการศึกษา: กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ 40 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 15 มีนาคม 2564 ด้วยอาการเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม ก่อนมาโรงพยาบาล 4 ชั่วโมง มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน ขณะดูแลในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การพยาบาลระยะก่อนตรวจ ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมาก ดูแลให้ออกซิเจน เฝ้าระวังภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน จำแนกประเภทผู้ป่วย เป็นประเภท 2 จัดเตรียมความพร้อมของเวชระเบียน ประสานกับแพทย์เพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจทันที ระยะที่ 2 การพยาบาลขณะตรวจ แพทย์วินิจฉัย Diabetes Mellitus type II with
Diabetic ketoacidosis ผู้ป่วยมีภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน เนื่องจากมีภาวะกรดคีโตนคั่งในร่างกาย ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารนำทางหลอดเลือดด้าตามแผนการรักษา แก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ระยะที่ 3 การพยาบาลระยะหลังตรวจ ประเมินอาการภายหลังใส่ท่อช่วยหายใจ หลังได้รับยาอินซูลิน ไม่พบอาการผิดปกติ ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ หลังจากนั้นติดต่อประสานงานเพื่อรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาล และนำส่งไปห้องผู้ป่วยหนักอย่างปลอดภัย ติดตามเยี่ยม 2 วัน สามารถหย่าเครื่องหายใจได้ ระดับน้ำตาลเข้าสู่ระดับปกติ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนขณะดูแลรักษาพยาบาล จำหน่ายผู้ป่วย วันที่ 22 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลานอนรักษาในโรงพยาบาลนาน 7 วัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26