ผลการบริบาลเภสัชภรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin

ผู้แต่ง

  • สุวรส ลีลาศ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิรินธร ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

การบริบาลเภสัชกรรม, คลินิกวาร์ฟาริน

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการบริบาลเภสัชกรรมต่อระดับ INR, ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา DRPs ที่คลินิกวาร์ฟาริน รพ.สิรินธร วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย 47 ราย ที่ยังคงได้รับบริการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้งหลังจากได้รับการบริบาลเภสัชกรรมจากคลินิกวาร์ฟาริน ผลลัพธ์: ค่า INR ที่อยู่ในระดับเป้าหมายหลังการให้คำปรึกษา (53.2%) สูงกว่าก่อนการให้คำปรึกษา (21.3%) อย่างมีนัยสำคัญ, P<0.03, คะแนนความรู้เกี่ยวการใช้ยา warfarin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการให้คำปรึกษาจาก 5.11 ± 1.71 เป็น 5.62 ± 1.52, P<0.024 พบปัญหาเกี่ยวกับยา: DRP 33 ราย ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางยา สมุนไพร อาหาร (48.5%) และการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษา (33.07%) พบอาการไม่พึงประสงค์จากยา Warfarin 13 ราย โดยมีภาวะเลือดออกเกิดขึ้น 13 ครั้ง (100%) และไม่พบภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดคือรอยฟกช้ำ (84.6%) และเลือดออกตามไรฟัน (15.4%) ไม่พบภาวะเลือดออกที่รุนแรง บทสรุป การบริบาลเภสัชกรรมช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและ INR ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายหลังการให้คาปรึกษาอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26