การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • กิตติศักดิ์ นาสูงชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอบุัติเหตุและฉุกเฉิน

บทคัดย่อ

     การศึกษาเชิงพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดย ประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนากรอบสมรรถนะของมาร์เรลลี่, ทอนโดรา, และ ฮอช (Marrelli, Tondora, & Hoge,2005) กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน จำนวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวคาถามที่ได้รับการตรวจสอบ โดยผทู้รงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ข้นตอนการพัฒนาประกอบด้วย 1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2)การสัมภาษณ์พยาบาลหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3)การพัฒนากรอบสมรรถนะฉบับร่าง และ 4)การหาความตรงตามเนื้อหาของกรอบสมรรถนะฉบับร่าง

     ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกอบด้วย 91 พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ โดยแบ่งออกเป็น 11 ด้าน คือ 1.ด้านการคัดกรอง 2. ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามที่จะทาให้เสียชีวิต ต้องช่วยเหลือทันที 3. ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 4.ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและอวัยวะ 5. ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนทั่วไป 6. ด้านการดูแลผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 7.ด้านการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 8. ด้านการบันทึก ทางการพยาบาลและ สถิติรายงาน 9. ด้านการส่งรักษาต่อ 10. ด้านงานเชิงรุกและ 11.ด้านกฎหมาย การพิทักษ์สิทธิ คุณลักษณะและ พฤติกรรมบริการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26