การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ปรานอม โพธิ์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกมลาไสย

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทางให้การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวคิดการประเมินผู้ป่วยตาม 11 แบบแผนของกอร์ดอน เพื่อค้นหาปัญหาของผู้ป่วย กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล เพื่อวางแผนการปฏิบัติ สรุปและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล

     ผลการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มีโรคร่วมซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การทำงานของไตลดลงจนเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย จึงจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องนอกจากนั้นผู้ป่วยยังมีภาวะแทรกซ้อนของโรคและการติดเชื้อในช่องท้องจนได้รับการเปลี่ยนจาก CAPD ไปเป็น HD จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 2 ราย พบว่าในการดูผู้ป่วยไตวายเรื้อรังช่วงที่คุกคามชีวิตและรุนแรง พยาบาลผู้ดูแลจะต้องมีความรู้และสมรรถนะสำคัญในการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ประเมินและแก้ไขปัญหาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน สร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติมีความพร้อมในการดูแลตนเองที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26