ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน

ผู้แต่ง

  • วานิตย์ เพ็งพิมพ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

คำสำคัญ:

โปรแกรม, ความรู้, ผู้ป่วยเบาหวาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

บทคัดย่อ

     การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling ) ตามคุณสมบัติได้กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน เครื่องมือวิจัย มี 2 ส่วนประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามความรู้ 3) แบบสอบถามพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติบรรยาย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ independent – samples t-test ดำเนินการศึกษาระหว่างเดือน31 สิงหาคม 2564 – 10 พฤศจิกายน 2564

     ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็น เพศของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 66.7 (20 คน) และ ร้อยละ 70.0 (21 คน) ตามลำดับ ส่วนระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่และกลุ่มควบคุมจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.0 ร้อยละ 66.7 (15 คนและ 20 คน) และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม ไม่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้โปรแกรมคือค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26