ผลของโปรแกรมการฝึกอบรม อสม. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ติดตาม ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิด (Long COVID) ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ประเสริฐ รัตนวัฒนศิลป์

คำสำคัญ:

โปรแกรมการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฺบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรม อสม. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ติดตาม ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิด (Long COVID) ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 126 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจาก แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t – test dependent Samples t – test F-test ด้วยเทคนิค Repeated Measurement และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

        ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการติดตามดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิด (Long COVID) ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของ รุ่นที่ 1 กับ รุ่นที่ 2 ไม่แตกต่างกัน และก่อนดำเนินการ หลังการดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน 2 สัปดาห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .000) โดยที่ หลังการดำเนินงาน 2 สัปดาห์ มีค่าคะแนนมากที่สุด ทั้งสองรุ่น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30