รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองห้างอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ชิงชัย อัฐนาค

คำสำคัญ:

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ, การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และศึกษารูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองห้างอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคีเครือข่ายในตำบลหนองห้างอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 90 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t – test F-test ด้วยเทคนิค Repeated Measurement และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

          ผลการศึกษา พบว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายในตำบลหนองห้างอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง ก่อน หลังประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพและหลังประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 1 เดือน โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 1 เดือน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30