การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานงานซักฟอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ผู้แต่ง

  • พงษ์เทพ อินทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

คำสำคัญ:

การรับรู้ความเสี่ยง, พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง, บุคลากรที่ปฏิบัติงานงานซักฟอก

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานงานซักฟอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ correlation product moment) ที่ระดับนัยสำคัญ .05

     ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยรวม การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรค/ปัญหาสุขภาพ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปัญหาสุขภาพการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปัญหาสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง แต่การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานงานซักฟอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับมาก การรับรู้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่งานซักฟอกโดยรวม การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรค/ปัญหาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) แต่การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค/ปัญหาสุขภาพและการรับรู้ความรุนแรงของโรค/ปัญหาสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26