ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ จังหวัดกระบี่

ผู้แต่ง

  • จุฑาภรณ์ สว่างเมฆ

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างเป็น อสม. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ จังหวัดกระบี่ จำนวน 178 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ใช้ t-test และ F-test กาหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05

     ผลการวิจัย ระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (gif.latex?\bar{x} =4.15) ระดับพฤติกรรมสุขภาพภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 74.19 ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของ อสม. พบว่า เพศมีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรสุขภาพ ของ อสม. พบว่า เพศและศาสนามีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26