นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์   

เป็นวารสารทางวิชาการในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ      

กระบวนการพิจารณาบทความ  

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน

ประเภทของบทความ               

บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความฟื้นวิชา 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

 ภาษาไทย                                                                                   .

กำหนดออก

2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัราบุรี