วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี                       
ISSN: 2539-6676                                                                   
กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: เป็นวารสารทางวิชาการในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ