หลักมาตรฐานและจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความในวารสาร (Publication Ethics)
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
1. บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องไม่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และผู้นิพนธ์ไม่ส่งต้นฉบับซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น
2. เนื้อหาและคุณภาพของบทความเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
4. หากมีการนำข้อความหรือนำเสนอผลงานผู้อื่นในบทความ ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนอ้างอิง
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมหรืออาสาสมัคร ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันนั้นๆ และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของจริยธรรมการวิจัย
6. บทความต้องผ่านขั้นการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การคัดลอกผลงาน (plagiarism) โดยกองบรรณาธิการอย่างจริงจัง
7. กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความหรือผู้นิพนธ์ ไม่มี conflict of interest หรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
8. กองบรรณาธิการดำเนินการเพื่อพัฒนาวารสารและคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณการตีพิมพ์อย่างอย่างเคร่งครัด