เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
  • ผู้ส่งเรื่องตีพิมพตองศึกษาหลักเกณฑ คําแนะนําสําหรับสงเรื่องเพื่อตีพิมพ กองบรรณาธิการวารสารฯ จะไมรับนิพนธตนฉบับที่ไมถูกตองตามแบบฟอรมและกติกา

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

ให้แชร์ลิงก์ที่เราใส่ไว้ในgoogle drive ก็ได้ เนื่องจากมีรายละเอียดเยอะใส่ในช่องนี้ไม่พอ