เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น

Journal of Science and Technology Northern

ISSN : 2730-1583 (Print)

บรรณาธิการ : ดร.พุฒิพงศ์  มากมาย

Editor : Dr.Phutthipong  Makmai

           วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี สาธารณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และอุตสาหกรรมศึกษา เผยแพร่ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป

กระบวนการพิจารณาบทความ  :   
         บทความทุกบทความจะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ( Peer-review ) อย่างน้อย 3 ท่านต่อ 1 บทความ โดยปกปิดชื่อผู้แต่งและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ ( Double-blinded review )

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย  และบทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดออก :
          จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ           
          ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม          
          ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม