กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง             อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น      

บรรณาธิการ            

ดร.พุฒิพงศ์  มากมาย                                       คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กองบรรณาธิการ                 

รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา  ทำดี                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  บุญเชียง           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. สุภัทรา  กลางประพันธ์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ สฤษณ์  พรมสายใจ                มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน          มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  สุพรรณกุล            มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ  บุตรน้อย                มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช  กนกเทศ               มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมตระกูล  ราศิริ   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์  วงษ์มณี                มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์  ขันแก้วหล้า     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ  เคลือบวัง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง             มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  ขันสำโรง          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  แสงเงิน               มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  โพธิ์อ่ำ           วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนาวรัตน์  มณีนิล                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย                     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่

อาจารย์ ดร.กิตติพัทธ์  เอี่ยมรอด                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

อาจารย์ ดร.จีระเกียรติ  ประสานธนกุล                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

อาจารย์ ดร.พัฒนา  นาคทอง                             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ภญ.ดร.ธีรยา  วรปาณิ                                         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

อาจารย์ ดร.รชานนท์  ง่วนใจรัก                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.จิระภา  ขำพิสุทธิ์                             วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ ดร.น.สพ.เมธี  สุทธศิลป์                        วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน  เมืองมูล                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.สถาพร  สาภา                                  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ ดร.เพชรลดา  บริหาร                            วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์  อาสนะ                                วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์กล้าณรงค์  อินต๊ะวงค์                            วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์จตุพร  แพงจักร                                     วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ชนกนันท์  ฝากมิตร                               วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

นายภัทรภณ  นิลสิงห์                                        วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น