สภาพสุขาภิบาลและคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • ธิติสุดา อุดมรัตนศิริชัย
  • สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • วชิระ สิงห์คง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • บุณยกฤต รัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสำคัญ:

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ, คุณภาพน้ำดื่ม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ   และศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 35 ตัวอย่าง  พบว่า สภาพสุขาภิบาลของสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ   มีสภาพระดับดี   และสภาพส่วนประกอบในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติมีสภาพระดับดีเช่นกัน   ผลการศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค พบว่า น้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 35 ตัวอย่าง  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา   โดยผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง  อยู่ในช่วงระหว่าง  6.50 - 7.98  ตัวอย่างน้ำทุกตัวอย่างมีลักษณะใส  ไม่มีกลิ่น  และผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ทั้งหมด   ที่มีในน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ    ไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา    และการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอีโคไลและโคลิฟอร์ม    โดยชุดตรวจสอบไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา

References

กัญญา กอแก้ว, วรรณดี แสงดี, ดารานัย รบเมือง และกานดาวดี โนชัย. (2558). สำรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา (รายงานการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

ทิพวรรณ เมืองเสน. (ม.ป.ป.). “ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก. กรุงเทพฯ: กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

นรา ระวาดชัย. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ลีลานุช สุเทพารักษ์. (2556). การประเมินคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ. นนทบุรี: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

สุธีรา ศรีสุข และภารดี พละไชย. (2559). คุณภาพน้ำทางจุลินทรีย์ของน้ำบริโภค จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครยะลา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 8(2), 281-282.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2549). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก.257-2547). กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-02-2023