ความชุกและการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • กุลมาส ปกรสิทธิ์
  • สุชาดา แซ่วะ
  • กาญจนา ปินตาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

ความชุก, ปวดกล้ามเนื้อ, แม่บ้าน, ชาติพันธุ์ม้ง

บทคัดย่อ

                การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและระดับการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง   ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   จำนวน  202  คน  เก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  และแบบสอบถามการปวดกล้ามเนื้อที่ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามมาตรฐานนอร์ดิก  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย  พบว่า  ความชุกของการปวดกล้ามเนื้อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบหลังส่วนล่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.45  รองลงมาคือ  ไหล่/แขนส่วนบน คิดเป็นร้อยละ 50.99 และข้อเท้า/เท้าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.29 โดยส่วนของร่างกายที่มีระดับการปวดมากที่สุด  คือ หลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ  25.74  รองลงมาคือ หลังส่วนบน  คิดเป็นร้อยละ 18.32 น้อยที่สุด  คือ ข้อเท้า/เท้า  คิดเป็นร้อย 5.94 ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน  ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทางการยศาสตร์ให้กับแม่บ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งต่อไปได้

References

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค. (2562). รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2561.

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents?g=11.

ยุพยง หมั่นกิจ และ กติกา สระมณีอินทร์. (2561). การศึกษาอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อของพ่อค้าส่งผลไม้ตลาดเจริญศรี อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20(3), 180-188.

สไบทิพย์ ตั้งใจ. (2558). การจัดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/48623?mode=full.

สุธาลี โนมูล. (2544). กระบวนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรบนที่สูงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนม้งบ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่นะ อำเภเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. (2560). ข้อมูลสาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่. https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/all_it.php.

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค. (2557). รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/154.

อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์. (2560). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่สัมพันธ์กับอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มคนตัดปาล์ม ตำบลสินปูน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-02-2023