การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานแผนกหนึ่ง ของโรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะ

ผู้แต่ง

  • เคียวสุเกะ (วรวุฒิ) ฟูกูม่า
  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • จตุพร แพงจักร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • กาญจนา ปินตาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

การยศาสตร์, การประเมินความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยงทั้งร่างกาย

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์  ด้วยวิธีประเมินทั้งร่างกาย (REBA)  กรณีศึกษาในพนักงานประจำสถานีงานขัดกลึงวงล้อ  ของโรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะแห่งหนึ่ง    เครื่องมือที่ใช้วิจัยคือ   แบบประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี   REBA   ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานพบว่า  มีความเสี่ยงสูงมาก   จึงได้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานโดยจัดหาเหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอสำหรับเกี่ยววงล้อให้พนักงานใช้เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงในการทำงาน และผลการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  REBA  หลังปรับปรุงสภาพการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งควรปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

References

จันจิราภรณ์ วิชัย และ สุนิสา ชายเกลี้ยง (2557). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานที่มีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ. วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 19(5), 708-719.

ชนิกาพร ใหม่ตัน และ นิวิท เจริญใจ. (2558). การประเมินความเสี่ยงในงานยกย้ายในการผลิตโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 1(1), 31-36.

ไวยวิทย์ ไวยกาญจน์ และคณะ (2555). การประเมินทางการยศาสตร์ส้าหรับงานยกในโรงงานผลิตชินส่วนรถยนต์. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี(น. 492-502). เพชรบุรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Mark Middlesworth. (2020). A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool. https://ergoplus.com/reba-assessment-tool-guide/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-02-2023