การประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงาน กรณีศึกษา สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง

ผู้แต่ง

  • ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • วิวัฒน์ โมราราช วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • นารีรัตน์ คงด้วง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, คู่มือ, พนักงาน, ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ, อัคคีภัย

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งในนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือกา รจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จัง หวัดลพบุรี เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อคู่มือการจัดการความปลอดภัยในด้านอัคคีภัย   และเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในคู่มือการจัดการความปลอด ภัยด้านอัคคีภัย โดยนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงให้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมดนี้จากพ- นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง   โดยจะเก็บข้อมูลจากพนักงานแต่ละแผนก ได้แก่ แผนกบัญชี แผนกบริหาร แผนกก่อสร้าง แผนกบริการลูกค้า แผนกคลังพัสดุ และแผ- นกปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นต้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพ บุรี จำนวน 25 คน จากนั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรงโดยทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)    ซึ่งจะได้ข้อมูลดังนี้  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง พบว่า มีผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 52.0  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  36-49 ปีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 52.0  พนักงานแผนกบัญชี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.0 ต- อนที่ 2 ผลแบบประเมินคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภา คอำเภอโคกสำโรง  พบว่า 2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่มของคู่มือดังต่อไปนี้พบว่าข้อ มูลด้านรูปเล่มคู่มือทั้งเรื่องขนาดของคู่มือความสวยงามของหน้าปก ซึ่งความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรหน้าปก ความถูกต้องในการพิมพ์ ส่วนประกอบของปกนอก ความพึงพอใจอ ยู่ในระดับมาก สรุปค่าเฉลี่ยรวมด้านรูปเล่มคู่ของมือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา พบว่า ด้านเนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถนำไปใช้ได้จริง เนื้อ หาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ชาย การลำดับขั้นตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่าย  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุป ค่าเฉลี่ยรวมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2.3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการนำไปใช้ พบว่า ด้านเนื้อหาครอบคลุม  เนื้อหาสามารถนำไปใช้ได้จริง เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งการลำดับขั้นตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่ายความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสรุปค่าเฉลี่ยรวมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการนำไปใช้  ความพึงพอใจอ ยู่ในระดับมาก ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคู่มือฉบับนี้ พบว่า 3.1) ควรปรับป- รุงรูปภาพให้มีความคมชัดขึ้นกว่าเดิม 3.2 )สีของหน้าปกควรใช้สีที่มีความสดใส  3.3) ภาพประกอบหน้าปกควรปรับให้มีความชัดเจน

References

ธานินนทร์ ศิลป์จารุ. (2563). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 18. นนทบุรี: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด.

นาฎนภา อารยะศิลปะธร และคณะผู้วิจัย. (2560). งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง . https://he01.tcithaijo.org/index.php/pnc/article/download/117844/ 90405/.

ดารัสนี โพธารส. (2560). งานวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล. https://www.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/download.

จิราภรณ์ นันท์ชัยคณุ และคณะผู้วิจัย. (2560). งานวิจัยปัจจัยท านายคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล. https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html//article.

พิชญ์สินี มงคลศิริ. (2557). งานวิจัยการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี .

http://www.bcnu.ac.th/research/attachments/documents/02092557 1053.pdf.

สรรพวิทย์ สอาด และคณะผู้วิจัย. (2560). งานวิจัยพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนต่อคุณภาพการนอนหลับของศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณ บุรี. https://administer.pi.ac.th/uploads/eresearcher/upload_doc/2018/journal.pdf.

ชลธิชา แย้มมา, และ พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. (2556). งานวิจัยปัญหาการนอนหลับความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพ ยาบาลจุฬาลงกรณ์ . http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/58-2/06-Chonticha.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-02-2023