การสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ผู้แต่ง

  • จิระภา ขำพิสุทธิ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • จตุพร แพงจักร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนออนไลน์, วิถีชีวิตใหม่

บทคัดย่อ

          งานวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนวิถีชีวิตใหม่ของนักศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคสมทบ  ชั้นปีที่ 3-4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 42 คน คัดเลือกแบบเจาะ จง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอ นออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ และมีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

          ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X̅ = 3.6) และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอ นแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X̅ = 4.1)   ซึ่งจากข้อมูลความคิดเห็น, ความพึงพอใจ และปัญหาต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้วิจัยได้นำมาวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid)

References

กรมสุขภาพจิต. (2564). New Normal วิถีชีวิตใหม่. https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2288.

ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค. (2564). ความเหลื่อมล้าและทรัพยากรของผู้เรียนจะยิ่งส าคัญ. บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด. https://www.the101.world/covid-19-and-inequality-in-education/.

ราชบัณฑิตยสภา. (2564). New Normal. ราชบัณฑิตยสภา. https://royalsociety.go.th/tag/new-normal/.

OECD and Harvard Graduate School of Education. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 pandemic of 2020. Available from: https://www.the101.world/covid-19-and-inequality-in-education/.

UNESCO. ( 2 0 2 0 ) . COVID-19 impact on education. Available from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-02-2023