การหาปริมาณสารฟีนอลิกของว่านตะขอทอง

ผู้แต่ง

  • จตุพร แพงจักร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • ญาดา วาพิไล
  • นักรบ เจริญสุข
  • กนกอร สมบัติ
  • ปภาดา หอมจันทร์

คำสำคัญ:

สารฟีนอลิก

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   ศึกษาหาปริมาณของสารฟีนอลิกของว่านตะขอทอง ด้วยการสกัดตัวอย่างด้วยตัวทำละลายเอทานอล 95 % โดยการหมักด้วยวิธี Folin Ci oc alteu Colorimetric  ซึ่งใช้  gallic acid เป็นสารมาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดว่านตะขอทอง 0.0200 g มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 1.12 mg (คิดเป็นร้อยละ 1.12)

References

เกตุการ ดาจันทา, หทัยทิพย์ ร้องคำ, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ และ เปรมนภา สีโสภา. (2562). ปริมาณสารประกอบฟีนอล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของผักพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) ,1541-1548.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณะสุข. (2016). Thai Herbal Compendium on Physicochemical Specifications Volume I. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. (2551). คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน:กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์ คอนเซ็พท์ เมดิสัน จำกัด.

ปิยพร พยัฆพรม. (2548). การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร. กองความคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

รัตนา อินทรานุปกรณ์. การตรวจสอบและการสกัดแยกสารส าคัญจากสมุนไพร: กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.

Department of Medical Sciences. (2016) . Thai Herbal Pharmacopoeia 2016. Department of Medical Sciences.

Wen, P., Hu, T. G., Linhardt, R.J., Liao, S.T., Wu, H. and Zou, Y.X. (2019) . Mulberry: A review of bioactive compounds and advanced processing technology, Trends Food Sci. Technol. 83: 138-158.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-02-2023