พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้แต่ง

  • นิสิต ศรีพุ่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
  • เชิดพงษ์ ์ทองสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  ( Mixed   Methods   Research )   โดยทำการศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative   Research)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง    และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล    กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้  อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาแนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของตำบลต้นแบบ  อำเภอประจันต- คาม จังหวัดปราจีนบุรีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์  และการวิเคราะห์เนื้อหา  สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย =  1.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.24 ) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง     ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  พบว่า  อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานฯ      อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของตำบลต้นแบบ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  มี  3  มาตรการ  15  แนวทาง โดยมีหน่วยบริการผู้ป่วยเบาหวาน และญาติ ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership)  ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น     ประสบการณ์และทักษะการดูแลตนเองเสริมสร้างพลังอำนาจ (  Empowerment  )    และความรับผิดชอบในการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

References

กองโรคไม่ติดต่อ. (2562). ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ปี 2562. http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php?id=13674 &gid=18.

ก อ ง โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ . (2563). จ้ า น ว น อั ต ร า ป่ ว ย -ต า ย ปี 2559 - 2562. http://thaincd.com/2016/mission/documents-detail.php?id=13893&tid=32&gid=1-020.

นิลุบล นันตา และจุฑามาศ สุขเกษม. (2559). พฤติกรรมการดูแลตนเองตามการรับรู้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดไม่ได้. แพร่: โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่.

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. (2560). แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับโรคเบาหวาน 2560. ปทุมธานี: บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จำกัด.

สุปรียา เสียงดัง. (2560). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้. สงขลา: โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา.

สมเกียรติ โพธิสัตย์, สถิตย์นิรมิตมหาปัญญา, ชัยชาญ ดีโรจน์วงศ์, วีระศักดิ์ ศรินนภากร, นภา ศิริวิวัฒนากุล, สิทธิชัย อาชายินดีและคณะ. (2557). โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus). ใน ชุษณะ มะกรสาร (บ.ก.), Thailand Medical Services Profile 2011-2014 (การแพทย์ไทย 2554-2557) First Edition (น. 184-

. นนทบุรี: กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี. (2564). อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ . https://pri.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d88

b&id=e9fb648fe1.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-02-2023