การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารสกัดกะเพราและสะเดากักเก็บด้วยอนุภาคไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บและการดูดซับสารพิษตกค้างในผลไม้สด

ผู้แต่ง

  • สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ไมโครไคโตซาน, สารเคลือบผิว, พืชสมุนไพร, สตรอว์เบอร์รี

บทคัดย่อ

          ผลไม้สดเป็นอาหารที่เสียง่ายเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงและยังมีสารอาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค  ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด  มีสารเคลือบผิวที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันคือสารเคลือบผิวจากสารธรรมชาติ  ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริ โภค  ในงานวิจัยนี้มีการศึกษาการเตรียมสารเคลือบผิวจากสารสกัดหยาบกะเพราและสะเดากักเก็บ ด้วยอนุภาคไคโตซานที่มีขนาดนาโนเมตรหรือไมโครเมตรด้วยเทคนิคการทำให้เกิดเจลแบบไอออนิกโดยใช้สารไตรพอลิฟอสเฟต (TPP) เป็นสารเชื่อมขวางที่มีประจุลบ และมีการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวต่อการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีสด  รวมทั้งประสิทธิภาพดูดซับสารเคมีตกค้างของสารเคลือบผิว ยังพบว่าสารเคลือบผิวที่เตรียมจา- กอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา มีประสิทธิภาพยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีสดได้นานที่สุดคือ 8 วัน โดยที่ผลสตรอว์เบอร์รีไม่เกิดเชื้อราและไม่เน่าเสีย ในขณะที่สารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไคโตซาน,  อนุภาคไมโครไคโตซาน  และอนุภาคของไม โครไคโตซานกักเก็บสารสกัดตะไคร้สามารถรักษาสตรอว์เบอร์รีได้นาน  5 วัน,  6 วัน และ 6 วัน ตามลำดับ โดยที่สตรอว์เบอร์รีกลุ่มควบคุมเก็บรักษาได้ 4 วัน จากนั้นนำมาศึกษาประสิท ธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลง (Pyrethroid) ของสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ พบว่า สารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา  มีประสิทธิภาพในการดูดซับยาฆ่าแมลงที่ตกค้างบนผิวสตรอว์เบอร์รีได้ดีที่สุด ดังนั้นอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดาที่เตรียมได้จากงานวิจัยนี้   สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตเป็นสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาและสามารถดูดซับสารเคมีตกค้างที่ผิวผลไม้สดได้ อีกทั้งยังเป็นสารธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

References

ปรางทอง กวานห้อง. (2557). ผลของไคโตซานความเข้มข้นต่ าต่อคุณภาพการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทองสามสี. แก่นเกษตร. 42(3), 180 – 184.

Abhishek Yadav, Mohammed Samin and Vinay Lomash. (2012). Curcumin encapsulated in chitosan nanoparticles: A novel strategy for the treatment of arsenic toxicity.Chemico-biological interactions. 199(1), 49-61.

J. Uthaya Chandirika, R. Sindhu, S. Selvakumar and G. Annadurai. (2018). Herbal extract encapsulated in chitosan nanoparticle: A novel strategy for the treatment of urolithiasis. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. 5(03), 1955 – 1961.

Leila Servat-Medina, Alvaro Gonzalez-Gomez and Mary Ann Foglio. (2015). Chitosantripolyphosphate nanoparticles as Arrabidaea chica standardized extract carrier:synthesis, characterization biocompatibility, and antiulcerogenic activity. International Journal of Nanomedicine. 10, 3897 – 3909.

W. Wisuitiprot, A. Somsiri, K. Ingkaninan and N. Waranuch. (2011). In vitro human skin permeation and cutaneous metabolism of catechins from green tea extract and green tea extract-loaded chitosan microparticles. International Journal of Cosmetic Science. 33(6), 572 – 579.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-03-2023