การศึกษาออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก

ผู้แต่ง

  • มานะ ทะนะอ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ธีรพล คำมาต๊ะ
  • จันท์ธวัชณ์ พิณพาทย์
  • ไพรัตน์ ขวัญวารี

คำสำคัญ:

แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก, ไมโครคอนโทรลเลอร์, อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกล

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยใช้โมโครค- อนโทรลเลอร์ Arduino Atmega  328   เป็นตัวควบคุมการทำงาน  ซึ่งแขนกลที่สร้างเป็น การจำลองแขนกลขนาดเล็กที่สามารถหยิบจับชิ้นงานขนาดเล็กประเภททรงกลม ไม่เกิน  0. 030 kg.  ซึ่งแขนกลทำจากแผ่นอะลูมิเนียมหนา 1 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ไหล่, ข้อศอก, ข้อมือ และมือจับ ใช้ Servo motor เป็นต้น กำลังในการขับชิ้นส่วนแขนกลทำงา- นตามคำสั่งโมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Atmega 328 การทำงานของแขนกลอัตโนมั ติขนาดเล็ก สามารถเลือกทำงานได้  2 ระบบ คือ อัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่โปรแกรมกำหนด

          ผลการทดสอบแขนกอัตโนมัติโดยให้แขนกลหยิบจับชิ้นงาน คือ อุปกรณ์ประเภททร- งกลม น้ำหนัก 0.015 kg. จำนวน 4 ครั้ง ผลปรากฏว่าสามารถหยิบจับอุปกรณ์ทรงกลม ตามตำแหน่งได้ทุกครั้ง และตำแหน่งการวางของแขนกลสามารถจับวางชิ้นงานได้ตรงตำแหน่ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้

References

เดชฤทธิ์ มณีธรรม (2560). คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

ธราธิป ภู่ระหงษ์ และ ศุภชัย ปลายเนตร. (2553). การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(1), 70-73.

พรภิรมย์ ฟักอ่อน, อรรจนพล ยมเกิด, ณัฐวรรษ ปันฟอง, จักรกฤษณ์ เคลือบวัง และมานะ ทะนะอ้น. (2558). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 14-15 กันยายน 2558. หน้า 264 - 268.

Pornpirom Fak-orn, Utjanapol Yomkurd, Natawat Punfong and ManaThanaon. (2 0 1 4 ) . The Construction and Efficiency Validation of an Educational Module of Pneumatics Robotics ArmControlled by Programmable Logic Controller (PLC), Kaohsiung, Taiwan. 19 -21 December 2014. pp.509-514.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-03-2023