การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ผู้แต่ง

  • อุทุมพร เขื่อนคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • ธัญลักษณ์ วงกุรุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • งามนิตย์ ราชกิจ วิทยาลัยเชียงราย
  • พยงค์ ขุนสะอาด วิทยาลัยเชียงราย
  • นัฐพล จำปาเทศ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

การลดขยะมูลฝอย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

บทคัดย่อ

          การวิจัยจากการปฏิบัติงานประจำนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปก ครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอย  ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กภายในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประชากรเป้าหมายสำหรับการวิจัยคือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จำนวน 45 คน ใช้แบบสอบถามและการสังเกตเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ

          ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมดร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอยตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก  ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการนำภาชนะบรรจุอาหารมารับอาหารสำหรับเด็กเล็ก อันจะเป็นการช่วยลดการใช้ภาชนะโฟม ซึ่งจะเป็นขยะมูลฝอยที่จะเป็นปัญหาต่อการกำจัดและทำ ลายต่อไป

References

กองส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2563). หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2523 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2563). ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.thaischoollunch.in.th/ index.php (วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2563).

Green Network. (2562). ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.greennetworkthailand.com (วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2563).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

10-06-2023