ความรู้ ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้แต่ง

  • กมลชนก เกษโกมล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประชากร คือ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ก่อนเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  จำนวน  657 คน   คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณสัดส่วนของแดเนียล เท่ากับ  250  คน   มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย  4  ส่วน  ได้แก่  ข้อ มูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน   และนำไปทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า   ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร    มีค่าเฉลี่ยที่ระดับสูง  77.20%   ( gif.latex?\bar{x}  = 2.73 ,   S.D.  = 0.517 )  ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพของบุคลากร   มีค่าเฉลี่ยที่ระดับสูง   65.20%   ( gif.latex?\bar{x}  = 2.64  , S.D.  = 0.486 )  และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับกลาง  59.60%  ( gif.latex?\bar{x} = 2.40 ,  S.D. = 0.491 )  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่   0.05     ( r  =  0.216  ,  P-value < 0.001 ,  r = 0.211 ,  P-value < 0.001  ตามลำดับ )    ข้อเสนอแนะ  สถาบันฯ ควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มเติม    เพราะเนื่องจากบุคลากรยังมีความเชื่อและเข้าใจทางด้านสุขภาพที่ผิดอยู่บ้าง        อีกทั้งควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันมีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง   โดยจัดพื้นที่สำหรับออกกำลังกายมีเครื่องมือออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ  ให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นและควรมีการสนับสนุนทางด้านการส่งต่อทัศนคติที่ดีในการดูแลตนเองให้กับผู้อื่น  เพราะหากผู้ที่ได้รับทัศนคติที่ดีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น

References

ฉัตรณรงค์ พุฒทอง และคณะ. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 156-165.

ธาริน สุขอนันต์ และคณะ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 9(2), 66-75

ปราณี อ่อนศรี. (2559). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน พยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(3), 158-167.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. (2562). ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการห้องพยาบาล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

สมบัติ กาวิลเครือ. (2560). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 7(3), 161-173.

อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ และคณะ. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร มฉก.วิชาการ, 21(42), 55-64.

อานนท์ สีดาเพ็ง และนิคม มูลเมือง. (2556). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารศิลป์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 1(1), 59-105.

Best, J. W. (1977). Research in education. (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Bloom, B. S. (1968). Mastery learning. UCLA – CSEIP Evaluation Comment. 1(2) Losangeles: University of California at Los Angeles.

Daniel, W. W. (1995). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences. New York: Wiley & Sons.

Dewey, J. (1976). Moral Principle in Education. Boston: Houghton Mifflin Co.

Pender, N. J. (1996). Health Promotion in Nursing Practice. New York: Appleton and Lange.

Rosenberg, R. J. & Hovland,C. I. (1960). Attitude Organization and Change : And Analysis of Consistency Among Attitude Components. Wesport: Greenwood Press.

Wiersma, W. & G. Jurs, S. (2009). Research Method in Education an Introduction. (9 th ed). Massachusetts: Pearson.

World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: World Health Organization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-06-2023