การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ – ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สุวิชญาน์ ใจหนิม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ส้วมสาธารณะ, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, ความเพียงพอ, เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำ มันตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลักสุขาภิบาล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมู ลประกอบด้วย  3 ส่วน คือ  1) ข้อมูลเบื้องต้นของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพ ลิง 2) ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะ 3) ข้อมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอในรูปจำนวน และร้อยละ

          ผลการศึกษาพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเก ณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย ร้อยละ 80.77  และที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  มีเพียง ร้อยละ 19.23 การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษา พบการปนเปื้อน ร้อยละ 26.57  จุดสัมผัสทั้งในห้องส้วมชายและส้วมหญิงที่จัดให้บริการ มีร้อยละข องการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ใกล้เคียงกัน โดยพบการปนเปื้อนในส้วมชาย ร้อยละ 28.21 ในส้วมหญิง ร้อยละ 24.62 เมื่่อแยกพิจารณาตามจุดทดสอบในประเภทพื้นที่จุดสั มผัสเดียวกัน พบว่า ในส้วมชายมีการปนเปื้อนมากกว่าในส้วมหญิง โดยพบว่า ที่กดโถส้วมสู งสุด ร้อยละ 38.46 ในส้วมชาย และร้อยละ 23.08 ในส้วมหญิง

References

กิจจา จิตรภิรมย์. (2556). การประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะ. วารสาร: วิทยาลัยนครราชสีมา กรุงเทพฯ.

นฤมล นาคมี. (2549). ผลการส้ารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื อเพลิง. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

ปริยะดา โชควิญญู.(2556). แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2559). สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย.

มัตติกา ยงอยู่ และคณะ.(2556). การเฝ้าระวังส้วมสาธารณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการส้วมในร้านอาหาร พี้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. รายงานวิจัย: กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

รอยรัก ทองสงคราม.(2549). โครงการส้วมสาธารณะไทย. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

แสงจันทร์ กล่อมเกษม.(2555). การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต: สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-06-2023