คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มพฤฒพลัง จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุพฤฒพลัง, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, คุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

        การวิจัยแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มพฤฒพลัง  ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านเขตจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2563  จำนวนทั้งสิ้น 145,522 คน  โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Daniel  เท่ากับ 420 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 4  ส่วน  ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ    พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิต   แบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และนำไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้  สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค   เท่ากับ   0.867   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดสังคมหรือกลุ่มพฤฒพลัง เขตจังหวัดนครปฐม   ประกอบด้วย   ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ  (P-value  <  0.001),  พฤติกรรมการจัดการด้านอารมณ์   (P-value  <  0.001)  ,   รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (P-value = 0.003) , พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (P-value = 0.010) ตามลำดับ สามารถทำนายได้ ร้อยละ 16.1 (R= 0.161)

References

เขมิกา สมบัติโยธา, วิทยา อยู่สุข และ นิรุวรรณ เทิรนโบล์. (2560). พฤติกรรมสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม. J Sci Technol MSU, 38(1), 47-59.

ดรุณี ชุณหะวัต. (2549). การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม : มิตรภาพบำบัด. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.

พรปวีณ์ ทรัพย์แก้ว. (2559). การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2559). รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2555. สนับสนุนโดยกองทุนผู้สูงอายุ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: บริษัท ที คิว พี จำกัด.

วิไลพร วงค์คีนี, โรจนี จินตนาวัฒน์ และ กนกพร สุคำวัง. (2556). ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่. พยาบาลสาร. 40(4), 91-99.

สุปราณี จินาสวัสดิ์. (2559). พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. (วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยพะเยา.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. (2563). รายงานประจำปีของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม 2562 [เอกสารอัดสำเนา]. นครปฐม: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข. (2560). ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณอายุการทำงานในจังหวัดแพร่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 45, 30-42.

Best, John W. (1977). Research is Evaluation. (3rd ed). Englewod cliffs: N.J. Prentice Hall.

Cronbach. (1997). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row.

Daniel W.W. (2010). Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health Sciences. (9th ed). New York: John Wiley & Sons.

Green, L. W. and Kreuter, M.W. (1991). Health promotion planning: and enviromentalapproach. Toronto: Mayfied Publishing.

Nutbeam, D. (2000). Health Literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into health 21st century. Health Promotion International. 15(8), 259-267.

World Health Organization. (2002). Active ageing: A policy framework (WHO/NMH/NPH/02.8). http://www.unati.uerj.br/doc_gov/destaque/Madri2.pdf.

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มพฤฒพลัง จังหวัดนครปฐม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2023