ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยต่อความเครียดของมารดา ขณะเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิชล

ผู้แต่ง

  • จุฑาภรณ์ บริบูรณ์

คำสำคัญ:

โปรแกรมการมีส่วนร่วม, การดูแลเด็กป่วย, ความเครียดของมารดา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

        การศึกษานี้เป็นรูปแบบกึ่งทดลองแบบวัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยต่อความเครียดของมารดาขณะเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มควบคุม 30 คน และกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ในกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
การมีส่วนร่วมมารดาในการดุแลเด็กป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย โปรแกรมการมี
ส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดา ข้อมูลเด็กป่วยและระดับความเครียดของมารดาด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติทีคู่และสถิติ
ทีอิสระ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยมีความเครียดภายหลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสิติที่ระดับ p-value < 0.05 และมารดาเด็กป่วยในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยมีความเครียดหลังการทดลองต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-03-2024