ภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • หทัยรัตน์ ยาวิชัย
  • พลากร มูลไว
  • กรรณิกา กาวีวงค์
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

คำสำคัญ:

ภาวะหมดไฟในการทำงาน, ความยืดหยุ่นทางจิตใจ, บุคลากร

บทคัดย่อ

          ภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจและการทำงานด้านเชิงลบต่อบุคคลและองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในบุคลากรของโรงพยาบาลเชียงแสน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการและป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล รูปแบบการศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวางในบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน จำนวน 148 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความยืดหยุ่นทางจิตใจ และแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Multiple logistic regression analysis ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะหมดไฟในการทำงานระดับสูง ร้อยละ 16.9 ภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 66.2  ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 64.2 ด้านความสำเร็จส่วนบุคคลในระดับสูง ร้อยละ 79.7 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงาน ได้แก่ ความรู้สึกต่อภาระงาน (มากเกินไป) (ORadj=4.79; 95%CI=1.16–19.89)  ความรู้สึกผู้บริหารสนับสนุน (น้อย) (ORadj=6.46; 95%CI=1.66-25.19)  ความยืดหยุ่นทางจิตใจด้านมีกำลังใจ (ต่ำกว่าปกติ) (ORadj=1.84; 95%CI=1.44-39.67) ดังนั้น บุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสนควรได้รับการเฝ้าระวังภาวะหมดไฟ การสร้างเสริมความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจและการสนับสนุนจากผู้บริหารเพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจิต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-03-2024