Announcements

-

 • สารจากนายกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

  2022-06-18

  เรียน ท่านสมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยทุกท่าน

            ประการแรกต้องกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านที่ เอ็นโดสาร/วารสารสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย หายหน้าหายตาไประยะหนึ่ง เนื่องจากกรรมการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย มีนโยบายที่จะปรับปรุงให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานในการตีพิมพ์ที่สูงขึ้น เพื่อให้ท่านสมาชิกมีวารสารที่สามารถส่งผลงานต่างๆ มาตีพิมพ์ได้ โดยส่งเรื่องที่จะส่งตีพิมพ์แบบ Online โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) และเป็นวารสารที่มีรูปแบบ Online 100% ซึ่งเนื้อหาของวารสารจะมีความเข้มข้นมากขึ้น มีทั้งงานวิจัย literature review และ case report ซึ่ง ทางสมาคมฯ ได้กองบรรณาธิการที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานนำทีมโดย ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ มาเป็นบรรณาธิการ

            ทางสมาคมฯ หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้จะทำให้เกิดประโยขน์กับท่านสมาชิกโดยทั่วกัน

  ขอแสดงความนับถือ
  รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์
  นายกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

  Read more about สารจากนายกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย