ผลของน้ำยาอีดีทีเอสูตรต่างๆ ต่อความมีชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน

Authors

  • ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พัชร กุลโกวิท แผนกทันตกรรม ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  • จีรภัทร จันทรัตน์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

รูปร่างเซลล์, ความมีชีวิตของเซลล์, เซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน, อีดีทีเอ, , สารลดแรงตึงผิว

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของน้ำยาอีดีทีเอชนิดต่างๆต่อความมีชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อในบนพื้นผิวเนื้อฟัน

วิธีการศึกษา: ใช้รากฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 1 ของมนุษย์ที่ถูกถอนมาจำนวน 59 ซี่ ตัดแบ่งครึ่งรากฟันตามยาวแนวแก้ม-ลิ้นให้ผ่านคลองรากฟัน แต่ละครึ่งซีกของฟันนำมาตัดให้ได้ชิ้นเนื้อฟันที่ครอบคลุมผนังคลองรากฟันมีขนาด 3.5x3.5x1 มิลลิเมตร ได้จำนวนทั้งหมด 118 ชิ้น แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 7 กลุ่มๆละ 16 ชิ้น นำไปแช่ในน้ำยาแต่ละชนิดเป็นเวลา 1 นาทีดังนี้ เอ็นโดคลีน สเมียร์เคลียร์ อัลตราเด็นท์ อีดีทีเอ ร้อยละ 17 โซเดียมไฮ-โปคลอไรต์ร้อยละ 5.25 น้ำเกลือร้อยละ 0.9% และอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มเป็นกลุ่มควบคุมบวก ส่วนกลุ่มควบคุมลบ 6 ชิ้นจะแช่ในอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่ไม่ใส่เซลล์ หลังแช่ในน้ำยา ล้างด้วยน้ำเกลือ 1 นาที นำชิ้นเนื้อฟันจากกลุ่มทดลองกลุ่มละ 3 ชิ้น ไปตรวจพื้นผิวเนื้อฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ชิ้นเนื้อฟันที่เหลือของกลุ่มทดลองใส่เซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อในลงไปเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน และอีก 10 ชิ้นนำไปตรวจหาปริมาณของเซลล์ที่มีชีวิตด้วยวิธีเอ็มทีที รูปร่างและการยึดเกาะของเซลล์ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดจากชิ้นตัวอย่างของกลุ่มทดลองกลุ่มละ 3 ชิ้น

ผลการศึกษา: พบว่าเซลล์มีชีวิตของกลุ่มอีดีทีเอร้อยละ 17 อัลตราเด็นท์ น้ำเกลือและกลุ่มควบคุมบวกมีค่าสูงกว่ากลุ่มเอ็นโดคลีน สเมียร์เคลียร์ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 5.25 อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มอีดีทีเอร้อยละ 17 อัลตราเด็นท์ น้ำเกลือและกลุ่มควบคุมบวก และระหว่างกลุ่มเอ็นโดคลีน สเมียร์เคลียร์ และโซเดียมโฮโปคลอไรต์ร้อยละ 5.25 (p>0.05) ลักษณะผิวเนื้อฟัน กลุ่มเอ็นโดคลีนส่วนใหญ่จะเห็นท่อเนื้อฟันขนาดใหญ่และมีสเมียร์พลักปิดท่อเนื้อฟันน้อยมาก กลุ่มสเมียร์-เคลียร์เห็นท่อเนื้อฟันขนาดใหญ่และมีสเมียร์พลักปิดอยู่ปานกลาง กลุ่มอัลตราเด็นท์ท่อเนื้อฟันมีขนาดเล็กและมีสเมียร์พลักปิดจำนวนไม่มาก กลุ่มอีดีทีเอมีท่อเนื้อฟันขนาดปานกลาง มีสเมียร์พลักไม่มาก กลุ่มโซเดียมไฮโป-คลอไรต์และกลุ่มน้ำเกลือมีชั้นสเมียร์ปกคลุมปิดทั่วเนื้อฟัน ลักษณะและจำนวนเซลล์ กลุ่มเอ็นโดคลีนพบเซลล์รูปร่างกลมเป็นส่วนใหญ่ เซลล์รูปกระสวยพบจำนวนน้อย กลุ่มสเมียร์เคลียร์พบแต่เซลล์รูปร่างกลมผิวขรุขระ กลุ่มอัลตราเด็นท์พบเซลล์รูปร่างแบนเป็นส่วนใหญ่ เซลล์รูปร่างกลมและกระสวยมีเป็นส่วนน้อย กลุ่มอีดีทีเอ พบเซลล์รูปร่างแบนและกลมจำนวนใกล้เคียงกัน กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรต์พบเซลล์รูปร่างไม่แน่นอนและเศษชิ้นส่วนของเซลล์ กลุ่มควบคุมบวกพบเซลล์รูปร่างแบนเป็นส่วนใหญ่ เซลล์รูปร่างกลมและกระสวยพบเป็นจำนวนน้อย

สรุปผล: สารละลายอีดีทีเอร้อยละ 17 อัลตราเด็นท์ สารละลายน้ำเกลือร้อยละ 0.9 และกลุ่มควบคุมบวกที่เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ มีค่าร้อยละของเซลล์ที่มีชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน และมีค่าสูงกว่ากลุ่มเอ็นโดคลีน สเมียร์-เคลียร์ และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ร้อยละ 5.25

References

Murray PE, Garcia-Godoy F, Hargreaves KM. Regenerative endodontics: a review of current status and a call for action. J Endod. 2007; 33(4): 377-90.

Wigler R, Kaufman AY, Lin S, Steinbock N, Hazan-Molina H, Torneck CD. Revascularization: a treatment for permanent teeth with necrotic pulp and incomplete root development. J Endod. 2013; 39(3): 319-26.

Murray PE, Garcia-Godoy F, Hargreaves KM. Regenerative endodontics: a review of current status and a call for action. Journal of endodontics. 2007;33(4):377-90.

Wigler R, Kaufman AY, Lin S, Steinbock N, Hazan-Molina H, Torneck CD. Revascularization: a treatment for permanent teeth with necrotic pulp and incomplete root development. Journal of endodontics. 2013;39(3):319-26.

Rafter M. Apexification: a review. Dental traumatology : official publication of International Association for Dental Traumatology. 2005;21(1):1-8.

Garcia-Godoy F, Murray PE. Recommendations for using regenerative endodontic procedures in permanent immature traumatized teeth. Dental traumatology : official publication of International Association for Dental Traumatology. 2012;28(1):33-41.

Jeeruphan T, Jantarat J, Yanpiset K, Suwannapan L, Khewsawai P, Hargreaves KM. Mahidol study 1: comparison of radiographic and survival outcomes of immature teeth treated with either regenerative endodontic or apexification methods: a retrospective study. Journal of endodontics. 2012;38(10):1330-6.

Lovelace TW, Henry MA, Hargreaves KM, Diogenes A. Evaluation of the delivery of mesenchymal stem cells into the root canal space of necrotic immature teeth after clinical regenerative endodontic procedure. Journal of endodontics. 2011;37(2):133-8.

Gronthos S, Mankani M, Brahim J, Robey PG, Shi S. Postnatal human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and in vivo. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2000;97(25):13625-30.

Huang GT, Sonoyama W, Liu Y, Liu H, Wang S, Shi S. The hidden treasure in apical papilla: the potential role in pulp/dentin regeneration and bioroot engineering. Journal of endodontics. 2008;34(6):645-51.

Sonoyama W, Liu Y, Yamaza T, Tuan RS, Wang S, Shi S, et al. Characterization of the apical papilla and its residing stem cells from human immature permanent teeth: a pilot study. Journal of endodontics. 2008;34(2):166-71.

Huang X, Zhang J, Huang C, Wang Y, Pei D. Effect of intracanal dentine wettability on human dental pulp cell attachment. International endodontic journal. 2012;45(4):346-53.

Zhang R, Cooper PR, Smith G, Nor JE, Smith AJ. Angiogenic activity of dentin matrix components. Journal of endodontics. 2011;37(1):26-30.

Bettina Basrani, Haapasalo M. Update on endodontic irrigating solutions. Endodontic Topics. 2012;27:74-102.

Ring KC, Murray PE, Namerow KN, Kuttler S, Garcia-Godoy F. The comparison of the effect of endodontic irrigation on cell adherence to root canal dentin. Journal of endodontics. 2008;34(12):1474-9.

Galler KM, D'Souza RN, Federlin M, Cavender AC, Hartgerink JD, Hecker S, et al. Dentin conditioning codetermines cell fate in regenerative endodontics. Journal of endodontics. 2011;37(11):1536-41.

Yamada RS, Armas A, Goldman M, Lin PS. A scanning electron microscopic comparison of a high volume final flush with several irrigating solutions: Part 3. Journal of endodontics. 1983;9(4):137-42.

Rosenberg K, Olsson H, Morgelin M, Heinegard D. Cartilage oligomeric matrix protein shows high affinity zinc-dependent interaction with triple helical collagen. The Journal of biological chemistry. 1998;273(32):20397-403.

Roberts-Clark DJ, Smith AJ. Angiogenic growth factors in human dentine matrix. Archives of oral biology. 2000;45(11):1013-6.

Toledano M, Aguilera FS, Yamauti M, Ruiz-Requena ME, Osorio R. In vitro load-induced dentin collagen-stabilization against MMPs degradation. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials. 2013;27:10-8.

Li R, Guo W, Yang B, Guo L, Sheng L, Chen G, et al. Human treated dentin matrix as a natural scaffold for complete human dentin tissue regeneration. Biomaterials. 2011;32(20):4525-38.

เลิศอักษรไพบูล วรงล. Effect of solution enchancing dental pulp stem cells on dentin attachment and cell survival. รายงานการวิจัยเพื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก วิทยาเอ็นโดดอนต์. 2012.

Pang N-S, Lee SJ, Kim E, Shin DM, Cho SW, Park W, et al. Effect of EDTA on Attachment and Differentiation

of Dental Pulp Stem Cells. Journal of endodontics. 2013:1-7.

AAE. Clinical Considerations for a Regenerative Procedure. 2013.

Hulsmann M, Heckendorff M, Lennon A. Chelating agents in root canal treatment: mode of action and indications for their use. International endodontic journal. 2003;36(12):810-30.

Song J, Liu L, Li P, Xiong G. Short-range interactions between surfactants, silica species and EDTA(4)- salt during self-assembly of siliceous mesoporous molecular sieve: a UV Raman study. Spectrochimica acta Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy. 2012;97:616-24.

Bhatnagar R, M. DKN, Shivanna V. Decalcifying effect of three chilating agents. endodontology. 2006;18(2).

De-Deus G, Reis C, Fidel S, Fidel R, Paciornik S. Dentine demineralization when subjected to EDTA with or without various wetting agents: a co-site digital optical microscopy study. International endodontic journal. 2008;41(4):279-87.

Lui JN, Kuah HG, Chen NN. Effect of EDTA with and without surfactants or ultrasonics on removal of smear layer. Journal of endodontics. 2007;33(4):472-5.

Awad S, Allison SP, Lobo DN. The history of 0.9% saline. Clinical nutrition. 2008;27(2):179-88.

Barbosa SV, Barroso CM, Ruiz PA. Cytotoxicity of endodontic irrigants containing calcium hydroxide and sodium lauryl sulphate on fibroblasts derived from mouse L929 cell line. Brazilian dental journal. 2009;20(2):118-21.

Babich H, Babich JP. Sodium lauryl sulfate and triclosan: in vitro cytotoxicity studies with gingival cells. Toxicology letters. 1997;91(3):189-96.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cetrimonium_bromide.

Spano JC, Barbin EL, Santos TC, Guimaraes LF, Pecora JD. Solvent action of sodium hypochlorite on bovine pulp and physico-chemical properties of resulting liquid. Brazilian dental journal. 2001;12(3):154-7.

Rajaraman R, Rounds DE, Yen SP, Rembaum A. A scanning electron microscope study of cell adhesion and spreading in vitro. Experimental cell research. 1974;88(2):327-39.

Al-Nazhan S. SEM observations of the attachment of human periodontal ligament fibroblasts to non-demineralized dentin surface in vitro. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2004;97(3):393-7.

Downloads

Published

2022-06-18

Issue

Section

Original article