การรักษาภาวะฟันในฟันประเภทที่ 3 โดยวิธีการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการทำเอ็มทีเอ เอเพคซิฟิเคชัน

Authors

  • ชนากานต์ สินเสรีกุล ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิรวุฒิ หิรัญอัศว ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การรักษาคลองรากฟันโดยไม่ใช้วิธีศัลยกรรม, ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ลำรังสีรูปกรวย, ภาวะฟันในฟัน, เอ็มทีเอ เอเพคซิฟิเคชัน, ไบโอเซรามิค ซีลเลอร์

Abstract

 บทคัดย่อ
      ฟันที่มีภาวะฟันในฟันจัดเป็นประเภทหนึ่งของความผันแปรทางกายวิภาคซึ่งมีลักษณะกายวิภาคที่สลับซับซ้อน นำมาซึ่งความท้าทายสำหรับทันตแพทย์ที่ตรวจพบ การตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและรอบคอบจะนำมาซึ่งการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ ตั้งแต่ขั้นตอนของการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การระบุตำแหน่งของคลองรากฟัน การเตรียมคลองรากฟัน การอุดปิดระบบคลองรากฟันไปจนถึงการบูรณะฟัน บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอแนวทางการรักษาคลองรากฟันโดยไม่ใช้วิธีทางศัลยกรรมร่วมกับการทำาเอ็มทีเอ เอเพคซิฟิเคชันในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า มีภาวะฟันในฟันประเภทที่สามที่ประสบความสำเร็จภายหลังการติดตามผลการรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

References

Hülsmann MJIej. Dens invaginatus: aetiology, classification, prevalence, diagnosis, and treatment considerations. Int Endod J. 1997;30(2):79-90.

Alani A, Bishop K. Dens invaginatus. Part 1: classification, prevalence and aetiology. Int Endod J. 2008;41(12):1123-36.

Oehlers FAC. Dens invaginatus (dilated composite odontome): I. Variations of the invagination process and associated anterior crown forms. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1957;10(11):1204-18.

Zhu J, Wang X, Fang Y, Von den Hoff JW, Meng L. An update on the diagnosis and treatment of dens invaginatus. Aust Dent J. 2017;62(3):261-75.

Chen L, Li Y, Wang H. Investigation of dens invaginatus in a Chinese subpopulation using Cone-beam computed tomography. Oral Dis. 2021;27(7):1755-60.

Bishop K, Alani A. Dens invaginatus. Part 2: clinical, radiographic features and management options. Int Endod J. 2008;41(12):1137-54.

Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ. The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1965;20(3):340-9.

Siqueira JF, Rôças IN. Clinical Implications and Microbiology of Bacterial Persistence after Treatment Procedures. J Endod. 2008;34(11):1291-301.e3.

de Chevigny C, Dao TT, Basrani BR, Marquis V, Farzaneh M, Abitbol S, et al. Treatment Outcome in Endodontics: The Toronto Study—Phase 4: Initial Treatment. J Endod. 2008;34(3):258-63.

Ng YL, Mann V, Gulabivala K. A prospective study of the factors affecting outcomes of nonsurgical root canal treatment: part 1: periapical health. Int Endod J. 2011;44(7):583-609.

Ricucci D, Russo J, Rutberg M, Burleson JA, Spångberg LSW. A prospective cohort study of endodontic treatments of 1,369 root canals: results after 5 years. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112(6):825-42.

Patel S, Brown J, Pimentel T, Kelly RD, Abella F, Durack C. Cone beam computed tomography in Endodontics – a review of the literature. Int Endod J. 2019;52(8):1138-52.

Ballal NV, Gandhi P, Shenoy PA, Dummer PMH. Evaluation of various irrigation activation systems to eliminate bacteria from the root canal system: A randomized controlled single blinded trial. J Dent. 2020;99:103412.

Torabinejad M, Parirokh M. Mineral Trioxide Aggregate: A Comprehensive Literature Review—Part II: Leakage and Biocompatibility Investigations. J Endod. 2010;36(2):190-202.

Parirokh M, Torabinejad M. Mineral Trioxide Aggregate: A Comprehensive Literature Review—Part III: Clinical Applications, Drawbacks, and Mechanism of Action. J Endod. 2010;36(3):400-13.

Gandolfi MG, Iacono F, Agee K, Siboni F, Tay F, Pashley DH, et al. Setting time and expansion in different soaking media of experimental accelerated calcium-silicate cements and ProRoot MTA. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009;108(6):e39-e45.

Silva Almeida LH, Moraes RR, Morgental RD, Pappen FG. Are Premixed Calcium Silicate–based Endodontic Sealers Comparable to Conventional Materials? A Systematic Review of In Vitro Studies. J Endod. 2017;43(4):527-35.

Trope M, Bunes A, Debelian G. Root filling materials and techniques: bioceramics a new hope? Endod Topics. 2015;32(1):86-96.

Friedman S, Mor CJJotCDA. The success of endodontic therapy--healing and functionality. J Calif Dent Assoc. 2004;32(6):493-503.

Downloads

Published

2022-12-15

How to Cite

สินเสรีกุล ช. ., & หิรัญอัศว ศ. (2022). การรักษาภาวะฟันในฟันประเภทที่ 3 โดยวิธีการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการทำเอ็มทีเอ เอเพคซิฟิเคชัน. Thai Endodontic Journal, 1(2), 103–114. Retrieved from https://he03.tci-thaijo.org/index.php/thaiendod/article/view/296

Issue

Section

Case report