การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันหลักยึดของสะพานฟันติดแน่น ในฟันตัดซี่ข้างล่างขวา

Authors

  • ทพ.นัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม นักศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

รายงานผู้ป่วย, การรักษาคลองรากฟัน, ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันหน้าล่าง

Abstract

บทคัดย่อ

การรักษาคลองรากฟัน โดยการกรอเปิดผ่านครอบฟันหรือครอบหลักยึดของสะพานฟันติดแน่น มีความยากและความท้าทายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการเปิดทางเข้าสู่โพรงประสาทฟันและการหาตำแหน่งของรูเปิดคลองรากฟัน เนื่องมาจากรูปร่างลักษณะของครอบฟันเดิมที่มีอยู่นั้น อาจจะไม่สัมพันธ์กับกายวิภาคของฟันตามธรรมชาติ จำเป็นจะต้องใช้ทักษะและความระมัดระวังอย่างสูง หากกรอเปิดโดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดผิดทิศทางไปจนถึงทะลุออกนอกรากฟันได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเเข็งแรงและการพยากรณ์โรค ดังนั้น ในฟันที่จำเป็นจะต้องรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันบนฟันหลักยึด จะต้องมีการตรวจประเมินทางคลินิกร่วมกับภาพรังสีอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะทำการรักษา รายงานผู้ป่วยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการรักษาคลองรากฟัน โดยการกรอเปิดผ่านครอบหลักยึดของสะพานฟันติดแน่น ในผู้ป่วยชายไทย อายุ 51 ปี ซึ่งพบฟันตัดซี่ข้างล่างขวา มีรอยโรคปลายรากเกิดขึ้นหลังจากทำสะพานฟันมาแล้ว 6 เดือน จากการตรวจทางคลินิก พบสะพานฟันอยู่ในสภาพดี ขอบของครอบฟันหลักยึดแนบสนิทโดยรอบ ไม่มีรอยผุใต้ขอบ ไม่ตอบสนองต่อการทดสอบด้วยความเย็น เคาะเจ็บ ไม่มีอาการบวม จึงวางแผนรักษาคลองรากฟันโดยการกรอเปิดผ่านครอบฟันหลักยึดเดิม และจากการติดตามผลการรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆ สะพานฟันอยู่ในสภาพดี และจากภาพรังสีติดตามผลการรักษา พบมีการหายของรอยโรคปลายรากฟันอย่างสมบูรณ์

References

Langeland K, Langeland LK. Pulp reactions to crown preparation, impression, temporary crown fixation, and permanent cementation.

J Prosthet Dent. 1965; 15: 129-43.

Seltzer S, Bender IB. Early human pulp reactions to full crown preparations. J Am Dent Assoc. 1959; 59: 915-23.

Strub JR, Stiffler S, Schärer P. Causes of failure following oral rehabilitation: biological versus technical factors. Quintessence Int. 1988; 19: 215-22.

Christensen GJ. Avoiding pulpal death during fixed prosthodontic procedures. J Am Dent Assoc. 2002; 133: 1563-4.

Suzuki S, Cox CF, White KC. Pulpal response after complete crown preparation, dentinal sealing, and provisional restoration. Quintessence Int. 1994; 25: 477-85.

Uzgur Z, Uzgur R, Çolak H, Ercan E, Dallı M. Analysis of endodontic complications following fixed prosthodontic rehabilitation. Int J Prosthodont. 2016; 29: 565-9.

Yavorek A, Bhagavatula P, Patel K, Szabo A, Ibrahim M. The incidence of root canal therapy after full-coverage restorations: a 10-year

retrospective study. J Endod. 2020; 46: 605-10.

Borelli B, Sorrentino R, Goracci C, Amato M, Zarone F, Ferrari M. Evaluating residual dentin thickness following various mandibular anterior tooth preparations for zirconia full-coverage single crowns: an in vitro analysis. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015; 35: 41-7.

Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ. The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1965; 20: 340-9.

de Chevigny C, Dao TT, Basrani BR, Marquis V, Farzaneh M, Abitbol S, et al. Treatment outcome in endodontics: the Toronto study--phase 4: initial treatment. J Endod. 2008; 34: 258-63.

Krasner PR, Rankow HJ. Anatomy of the pulpchamber floor. J Endod. 2004; 30: 5-16.

Downloads

Published

2023-06-23

How to Cite

ประเสริฐสุขสม ท. . (2023). การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันหลักยึดของสะพานฟันติดแน่น ในฟันตัดซี่ข้างล่างขวา. Thai Endodontic Journal, 2(1), 41–48. Retrieved from https://he03.tci-thaijo.org/index.php/thaiendod/article/view/321

Issue

Section

Case report