สถิติกับงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ ตอนที่ 1: ตัวแปร

Authors

  • ผศ.ทพ.สิทธิโชค โอศิริ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

ชีวสถิติ, ตัวแปร, งานวิจัย, สถิติ

Abstract

บทคัดย่อ
ตัวแปร (Variables) หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ซึ่งมีค่าแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยของสิ่งนั้น ๆ หัวข้อวิจัย
เรื่องหนึ่ง ๆ อาจจะมีตัวแปร 1 ตัว หรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยของผู้วิจัย ตัวแปรแต่ละตัวจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของตัวแปร นอกจากนี้ตัวแปรแต่ละตัวจะมีระดับการวัดที่แตกต่างกันได้แก่ นามบัญญัติ (nominal)
ลำดับ (ordinal) อันตรภาค (interval) และ อัตราส่วน (ratio) บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการอ่านวารสารเชิงวิชาการในทางทันตกรรม
ซึ่งจะมีการก􀄞ำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาอยู่ภายในบทความ หากผู้อ่านหรือผู้วิจัยมีความเข้าใจความหมายของตัวแปร ชนิดของตัวแปร และระดับการวัด
ของตัวแปร จะทำให้ทันตแพทย์มีความเข้าใจบทความวิชาการต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

References

Babbie R. The Practice of Social Research: Cengage Learning; 2020.

Field A. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: SAGE Publications; 2017.

Howell DC. Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences: Wadsworth, Cengage Learning; 2014.

Cook A, Sheikh A, Netuveli G. Basic Skills in Statistics: A Guide for Healthcare Professionals: Class Health; 2004.

Stevens SS. On the Theory of Scales of Measurement. Science. 1946;103 2684:677-80.

Scott D, Usher R. Understanding Educational Research: Routledge; 1996.

Downloads

Published

2023-06-23

Issue

Section

Miscellaneous