เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน ส่งผลงานบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ

2022-12-21

เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน ส่งผลงานบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆตีพิมพ์ในรูปแบบบทความวิชาการเพื่อให้ผู้อ่านใช้ประโยชน์จากบทความวิชาการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ