จริยธรรมการตีพิมพ์

มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์

วารสารวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

บรรณาธิการต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • พิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ให้ตรงตามสาขาของวารสารด้วยหลักการทางวิชาการหรือตามระเบียบวิธีวิจัย
 • เสนอแนะ ให้ปรับแก้บทความแก่ผู้นิพนธ์ก่อนส่งผู้ประเมินบทความ (Peer review)
 • พิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินบทความ ให้ตรงตามสาขาของบทความ
 • ตรวจสอบ การแก้ไขให้ตรงตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
 • พิจารณา ตัดสิน กรณีคำแนะนำของผู้ประเมินบทความทั้งสองท่าน ไม่ตรงกัน ตลอดจนบทความที่ไม่ได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
 • เต็มใจที่จะแก้ไขและให้คำแนะนำข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หากจำเป็น
 • สร้างมาตรฐานของวารสารให้มีคุณภาพทุกขั้นตอนจนถึงขั้นตอนการเผยแพร่
 • เก็บรักษาความลับของข้อมูล เอกสาร บทความของผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • กรณีผู้ประเมินบทความคนใดคนหนึ่งพิจารณาปฏิเสธการตีพิมพ์ บรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความให้ผู้ประเมินท่านที่ 3 ประเมินบทความและใช้ผลการตอบรับการตีพิมพ์ 2 ใน 3
 • แจ้งมาตราฐานและรูปแบบของวารสารให้ผู้อ่านผ่านเว็ปไซต์วารสาร
 • เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่องตรงเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • แจ้งผลพิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ด้วยหลักการทางวิชาการหรือตามระเบียบวิธีวิจัย ให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลการพิจารณา ตัดสิน กรณีคำแนะนำของผู้ประเมินบทความทั้งสองท่านไม่ตรงกันให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลพิจารณา ตัดสิน กรณีผู้นิพนธ์บทความไม่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลการตัดสินของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ภายใต้ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร
 • รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์ กรณีมีการอุทธรณ์ได้หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของบรรณาธิการ
 • พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความอย่างเป็นธรรมและส่งบทความให้ผู้พิจารณาบทความโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double blind)
 • จัดพิมพ์คำแนะนำการเขียน รูปแบบ ระเบียบการส่งบทความ ขั้นตอนการส่งบทความ แก่ผู้ประเมินบทความ
 • ให้คำแนะนำ ประสานระหว่างผู้นิพนธ์กับผู้ประเมินบทความ กรณีมีข้อขัดแย้งทางวิชาการและข้อคิดเห็น

 

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์

 • ส่งบทความตามรูปแบบที่วารสารวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
 • แก้ไขบทความตามคำแนะนำของบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความอย่างเคร่งครัด กรณีไม่แก้ไขในประเด็นที่เสนอแนะผู้นิพนธ์สามารถชี้แจงเหตุผลมายังวารสารได้
 • บทความของผู้นิพนธ์จะถูกตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) จากระบบ Thaijo ทั้งนี้หากร้อยละของความซ้ำซ้อนคัดลอกเกินร้อยละ 20 ผู้นิพนธ์จะต้องชี้แจงและแก้ไข
 • ผู้นิพนธ์จะต้องส่ง แก้ไขบทแก้ไขบทความผ่านระบบ Thaijo และส่งตรงตามเวลากำหนด
 • ผู้นิพนธ์จะต้องตรวจสอบบทความก่อนขึ้นระบบ Thaijo ทั้งนี้หากมีประเด็นผิดพลาดทางวารสารจะไม่ดำเนินการแก้ไขบทคความที่ขึ้นระบบ Thaijo แล้ว
 • บทความวิจัยจะต้องผ่านขั้นตอนจริยธรรมวิจัยจากหน่วยงาน
 • ผู้นิพนธ์จะต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ
 • ผู้นิพนธ์จะต้องไม่ส่งบทความไปยังวารสารอื่น ๆ ในขณะที่รอพิจารณาตีพิมพ์
 • ผู้นิพนธ์จะต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 • ผู้ประเมินบทความจะต้องประเมินบทความผ่านระบบ Thaijo
 • ผู้ประเมินทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบทความตามระเบียบวิธีการวิจัย หลักวิชาการเป็นสำคัญส่วนรูปแบบการตีพิมพ์และการพิสูจน์อักษรถือเป็นประเด็นรอง
 • ผู้ประเมินบทความจะไม่แสดงตนเองกับผู้นิพนธ์โดยยึดหลัก Double blind
 • ผู้ประเมินจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้นิพนธ์
 • ผู้ประเมินต้องประเมินบทความด้วยความยุติธรรมยึดหลักทางวิชาการเป็นสำคัญ
 • กรณีบทความที่ผู้ประเมินพิจารณาปฏิเสธการตีพิมพ์ยังไม่ถือว่าหมดสิทธิ์การตีพิมพ์ในวารสารนี้ ทั้งนี้ทาง กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งให้ผู้ประเมินบทความท่านที่ 3 พิจารณาอีกท่าน โดยถือคะแนน 2 ใน 3 ตัดสินการรับตีพิมพ์บทความ
 • ผู้ประเมินบทความต้องไม่ประสานงานหรือติดต่อผู้นิพนธ์โดยตรง ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรึกษากับผู้นิพนธ์จะต้องให้บรรณาธิการเป็นผู้ประสาน
 • ผลการพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ขาดของบรรณาธิการวารสาร
 • ผู้ประเมินบทความสามารถเสนอแนะเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ