ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ

2022-05-21

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมส่งบทความวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยท่านสามารถนำผลงานวิจัยที่เป็นผลงานในวิชาวิจัยฯ  หรือวิชานวัตกรรม ที่ทำร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ