วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (Journal of Sports Science and Health Innovation, Rajabhat University Group of Thailand: SHIRT) เป็นวารสารทางวิชาการของ เครือข่ายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย  ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม ) ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) และ ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม )

บทความทุกเรื่องจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องเชิงเนื้อหา และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ท่าน/บทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double-blind Peer Review) ซึ่งบทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือเจ้าของผลงาน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Focus and Scope  (วัตถุประสงค์และขอบเขต)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น

ขอบเขตการรับ

บทความวิจัย และบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น

Types of Articles (ประเภทบทความที่รับ)

  1. บทความวิจัย
  1. บทความวิชาการ

Peer Review Policy (นโยบายการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Publication Frequency (กำหนดการตีพิมพ์)

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม ) ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) และ ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม )

Language (ภาษาที่รับพิมพ์)

  • ภาษาไทย

Publisher (เจ้าของ/สำนักพิมพ์)

เครือข่ายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

Open Access Policy (นโยบายการเข้าถึงแบบเสรี)

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี (open access) บนหลักการที่จะทำให้ผลงานการวิจัยได้เผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างอิสระ และสนับสนุนต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันในระดับโลกให้มีมากยิ่งขึ้น