บรรณาธิการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ  ทองเติม                           

กองบรรณาธิการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา  อินธิชิต 

อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา               

อาจารย์อธิวัฒน์  สายทอง           

นางอำพร  ไรกลาง                     

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ :             

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล  ทองนำ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  โชคทวีพาณิชย์          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  ชุมแวงวาปี                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4)   อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา  บังเมฆ                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5)   อาจารย์ ดร.สิริกาญจน์  สันติเสวี                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

6)   อาจารย์ ดร.ยรรยงค์  พานเพ็ง                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์  นามบุญลือ             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8)   อาจารย์ ดร.จิรเดช  อย่าเสียสัตย์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

9)   อาจารย์ ดร.เพชรัชน์  อันโต                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

10)   อาจารย์ธนวรรณพร  ศรีเมือง                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

11)   อาจารย์ปริวัตร  ปาโส                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12)  อาจารย์ธนาศิลป์  ทองสมจิตต์                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

กองบรรณาธิการอิสระ   :

1) ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์                  เกษียณอายุราชการ

2) ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) ศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สุขสม                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ขมวัฒนา                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8) อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม                          มหาวิทยาลัยมหิดล

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล                     มหาวิทยาลัยมหิดล

11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี                               มหาวิทยาลัยมหิดล

12) อาจารย์ ดร.ฐากูร ฐิติเศรษฐ์                                      มหาวิทยาลัยมหิดล

13) ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์                                มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ               มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม                    มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ เอนก                       มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์                     มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

18) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19) อาจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20) อาจารย์ ดร.ธันยากานต์ วรเศรษฐวัฒน์                       ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร            มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

22) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ประชากุล                 มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

23) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย                มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

24) รองศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรอมลี มะกาเจ            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

26) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

27) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ                                มหาวิทยาลัยบูรพา

28) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ                         มหาวิทยาลัยบูรพา

29) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย                            มหาวิทยาลัยบูรพา

30) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร                         มหาวิทยาลัยบูรพา

31) อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์                                           มหาวิทยาลัยบูรพา

32) อาจารย์ ดร.นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ        มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

33) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

34) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก                            มหาวิทยาลัยศิลปากร

35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา จารุชาต                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร

36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ                            มหาวิทยาลัยนเรศวร

37) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร

38) อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์                                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บำรุง                            มหาวิทยาลัยพะเยา

40) อาจารย์ ดร.พัทธวรรณ ละโป้                                               มหาวิทยาลัยพะเยา

41) อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต                                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้

42) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา พกุลานนท์                             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

43) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

44) อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา                                          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

45) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรินทร รักษ์บำรุง      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

46) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา บุทธิจักร์                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

47) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิระ หิรัญตระกูล         มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

48) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ภานิชา พงศ์นราทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

49) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ สุขดี                         มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

50) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์          มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

51) อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ สุนทราลักษณ์                   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

52) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  แสนสีหา                   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

53) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์  ขันทอง                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

54) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร  แก้วสมุทร์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

55) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ชัย  ทางทอง                   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

56) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงฤทธิ์  จันทรา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

57) อาจารย์ ดร.อนุพันธ์  สุวรรณพันธ์                              มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

58) อาจารย์ ดร.ทองปักษ์  ดอนประจำ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

59) อาจารย์ ดร.ไมยรา  เศรษฐมาศ                                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

60) อาจารย์ ดร.ธนะพัฒน์  ทักษิณทร์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

63) อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

64) อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

65) อาจารย์ ดร.จักรดาว โพธิแสน                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

66) อาจารย์ ดร.ไตรมิตร โพธิแสน                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

67) อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ พละสาร                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

68) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

69) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอำนวย                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

70) อาจารย์ ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

71) อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ จำปา                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

72) อาจารย์ ดร.จาตุรณต์ บุรวัฒน์                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

73) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรเทพ วันดี                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

74) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

75) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อิ่มสุด                               มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

76) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

77) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์              มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

78) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล แก้ววงษ์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

79) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ดีไม่น้อย                   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

80) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรายศ หล้าหา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

81) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิศพล บุปผาชาติ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

82) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุุทธนา เรียนสร้อย                       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

83) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

84) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ทองใบ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

85) อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

86) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

87) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา วทานียเวช                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

88) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี แสงอุทัย                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

89) อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

90) อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธุวะคำ                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

91) อาจารย์ ดร.ธนากร ธนวัฒน์                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

92) อาจารย์ ดร.ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

93) อาจารย์ ดร.กิตติ์ คุณกิตติ                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

94) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วันลา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

95) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิกา แสงหิรัญ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

96) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร นัคราบัณฑิต                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

97) อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

98) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ประกอบมาศ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

99) อาจารย์ ดร.นิศากร ตันติวิบูลชัย                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

100) นายแพทย์เตชินท์ เรืองไพศาล                                โรงพยาบาลห้วยราช

101) ดร.กภ.พุทธชาด นามเวียง                                       โรงพยาบาลขอนแก่น

102) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร                นักวิชาการอิสระ

103) ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์                                               นักวิชาการอิสระ

104) ดร.กภ.ศิรินันท์ เรืองไพศาล                                     นักวิชาการอิสระ

105) ดร.อัชรัฐ ยงทวี               สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา