วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (Journal of Sports Science and Health Innovation, Rajabhat University Group of Thailand: SHIRT) เป็นวารสารทางวิชาการของ เครือข่ายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย  ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) และ ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)

ISSN : 2821-9511 (Online)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มีนาคม

เผยแพร่แล้ว: 03-01-2024

ผลของการนวดด้วยปืนไฟฟ้าที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจและระดับการรับรู้ การออกแรงของร่างกายในกลุ่มวัยรุ่นสุขภาพดี

จักรเพชร พรมกัลป์, ธนโชติ ลมชาย, ธีรภัทร ก้อนทอง, กิตติพงษ์ เกิดสวัสดิ์, กรธิดา หมูเหลา, จีรนัล พลดร, ธนวรรณพร ศรีเมือง, จักรดาว โพธิแสน

12-22

เปอร์เซ็นต์ไขมันและชีพจรของผู้สูงอายุหญิงที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในสวนสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม

กิตติ วังหอม, กิตติศักดิ์ ประเสริฐน้อย, ชยานันท์ เหมือนพิมพ์, ธีร์ธัช คนรู้, ธนวรรณพร ศรีเมือง

43-52

ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีต่อกัญชา

ธรานนท์ บุญตาแสง, อารีชุรัศมิ์ จันทร์ป้อง, ณัฐภูมิ อินทนนท์, ธีรชัย ชินราม, ธนวรรณพร ศรีเมือง

53-65

ดูทุกฉบับ

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (Journal of Sports Science and Health Innovation, Rajabhat University Group of Thailand: SHIRT) เป็นวารสารทางวิชาการของ เครือข่ายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย  ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้กระบวนการปิดบังชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ

กำหนดออกเล่มวารสารทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ)
ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม