เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความต้นฉบับนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และระหว่างรอผลการพิจารณารับลงตีพิมพ์จากวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าจะไม่นำส่งบทความต้นฉบับนี้ไปรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ อีก หากพบว่ามีการส่งไปรับการพิจารณาที่อื่นด้วย ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวารสารยกเลิกการพิจารณาโดยทันที
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • ผู้แต่งร่วมในบทความนี้ทุกท่าน รับทราบและยินยอมให้ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
  • จะปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ทางวารสารสามารถปฏิเสธการลงตีพิมพ์ได้ทันที

คำแนะนำในการเตรียมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (Journal of Sports Science and Health Innovation, Rajabhat University Group of Thailand: SHIRT) เป็นวารสารทางวิชาการของ เครือข่ายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัย     ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน โดยประเมินแบบ Double-Blinded review (ปิดชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ) ดำเนินการเผยแพร่แบบออนไลน์เท่านั้น (ISSN: 2821-9511)  โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) และฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งบทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือเผยแพร่ Proceedings มาก่อน

1.การรับพิจารณาบทความ

1.1 ประเภทของบทความ

- บทความวิจัย (Research article) ประกอบด้วย บทนำ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

- บทความวิชาการ (Academic article) ประกอบ ด้วย บทนำ เนื้อหา บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

1.2 สาขาวิชาของบทความ

รับตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสู่ชุมชนและท้องถิ่น

 

โดยผู้เขียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์และค่าธรรมเนียมวารสาร

คำแนะนำในการเตรียมบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

Template-บทความวิจัย .DOCX

Template-บทความวิจัย .PDF

Template-บทความวิชาการ .DOCX

Template-บทความวิชาการ .PDF

ตัวอย่างบทความ