ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีต่อกัญชา

Main Article Content

ธรานนท์ บุญตาแสง
อารีชุรัศมิ์ จันทร์ป้อง
ณัฐภูมิ อินทนนท์
ธีรชัย ชินราม
ธนวรรณพร ศรีเมือง

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีต่อกัญชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกัญชา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความชอบ ด้านความรู้ ด้านสรรพคุณ และด้านความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกัญชา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aluko, RE. (2017). Hemp Seed (Cannabis sativa L.) Proteins: Composition, structure, enzymatic modification, and functional or bioactive properties [Online]. Retrieved January 20, 2024, from:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012802778300007X

Boonthae, S. (2020). A survey of the knowledge, understanding and opinions about medical and recreational cannabis among public aged 15 years and over. Bangkok: Centre for Addiction Studies. (In Thai)

Disthai. (2017). Herbal information collection source [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: https://www.disthai.com/ (In Thai)

Evanoff, AB., Quan, T., Dufault, C., et al. (2017). Physicians-in-training are not prepared to prescribe medical marijuana. Drug and Alcohol Dependence, 180, 151-155.

Katesomboon, P. (2020). Medical cannabis for family physician. Journal of primary care and family medicine, 3(1), 13-20. (In Thai)

Ketsingh, W. (2009). Educational measurement and basic statistics. Bangkok: Srinakharinwirot University. (In Thai)

Krejcie, RV., & Morgan, DW. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Louis, BWS. (2018). Cannabis: A Clinician’s Guide [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780203730591/cannabis-betty-wedman-st-louis

Luengwichianporn, A. (2020). Knowledge and opinions about medical marijuana of government hospital pharmacists. Master of Pharmacy Thesis. Nakhon Pathom: Silpakorn University. (In Thai)

Maruean, et al. (2019). Development of a model for enhancing knowledge and awareness of the elderly on the effects of marijuana use using the participation mechanism of sub-district spatial network partners. Location: Pua District, Nan Province. Research report. Songkla: Prince of Songkla University. (In Thai)

Metineesa. (2022). 5 benefits of marijuana with interesting cannabis products [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: https://www.watsons.co.th/blog/th/

Paisitpiriya, S., & Nonthanathorn, P. (2021). Knowledge, attitude, and practices regarding marijuana use among the population in the Northeastern region. Journal of the Researchers Association Humanities and Social Sciences, 26(2), 33-51. (In Thai)

Pithong, P. (2011). Online advertising formats that affect access to internet users. Master of Arts Thesis. Bangkok: Ramkhamhaeng University. (In Thai)

Piyatharathibet, M. (2021). Factors affecting the intention to purchase food products containing hemp among consumers in Bangkok and surrounding areas. Master of Management Thesis. Bangkok: Mahidol University. (In Thai)

Ratchatranon, W. (2014). Social science research techniques. Bangkok: Kasetsart University. (In Thai)

Saenrak, R. (2018). History of cannabis [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: http://highlandnetwork.org

Sangkhao, P. (2008). Student satisfaction with library service use, Sripatum University. Master of Business Administration Thesis. Bangkok: Phranakhon Rajabhat University. (In Thai)

Sanprathap, J. (2019). People’s attitudes that affect the use of the economic plant “marijuana” in treating cancer in Sa Kaeo Province [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: http://www.baabstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2562-5-10_1599043433.pdf.

Suphanchaimat, R., & Pawasutthipaisith, C. (2018). Potential benefits and harms from the use of medical marijuana and the liberalization of marijuana use. Journal of Health Systems Research, 12(1), 71-94. (In Thai)

Uechaikul, C. (2017). Cannabis plant: benefits, harms and proposals for development of governance [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: https://ccpe.pharmacycouncil.org

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Cannabis [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: https://www.Unodc.org/wdr2016/en/cannabis.html

Wattanathanakorn, C., & Panthuraamporn, B. (2020). Factors affecting the decision to purchase cannabis-hemp beverages among consumers in Bangkok. Master of Business Administration Thesis. Bangkok: Ramkhamhaeng University. (In Thai)

Wechsastr, C. (2022). Alternative medical marijuana to help relax [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: https://th.yanhee.net/